سامانه پیام کوتاه - تمدید سالیانه رایگان

ارسال به بلک لیست - سرعت ارسال زیر 5 ثانیه !!!

پایه - Panel-SMS

شارژ هدیه 5,000 تومان
1 خط اختصاصی
خطوط اشتراکی رایگان
2 خط اشتراکی خدماتی
تمدید پنل رایگان
پیامکی 106.4 تومان

اقتصادی - Panel-SMS

شارژ هدیه 10,000 تومان
1 خط اختصاصی
خطوط اشتراکی رایگان
2 خط اشتراکی خدماتی
تمدید پنل رایگان
پیامکی 98.8 تومان

شرکتی - Panel-SMS

شارژ هدیه 30,000 تومان
1 خط اختصاصی
خطوط اشتراکی رایگان
2 خط اشتراکی خدماتی
تمدید پنل رایگان
پیامکی 91.2 تومان

تجاری - Panel-SMS

شارژ هدیه 50,000 تومان
1 خط اختصاصی
خطوط اشتراکی رایگان
2 خط اشتراکی خدماتی
تمدید پنل رایگان
پیامکی 83.6 تومان